Wat is groen-blauwe infrastructuur?

In de stedelijke en randstedelijke gebieden in Vlaanderen domineert de grijze infrastructuur. Hiermee bedoelen we dat de bodem grotendeels verhard is en het landschap ingenomen door woningen, bedrijven, weginfrastructuur,...

Onder groene en blauwe infrastructuur, in de context van een verstedelijkte omgeving, verstaan we alle natuurlijke en halfnatuurlijke landschapselementen die een waardevol onderdeel (kunnen) vormen van een groen-blauw netwerk doorheen dit grijze landschap. Het kan gaan om landschapselementen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus: van individuele bomenrijen tot volledige valleisystemen.

Voorbeelden van groene landschapselementen zijn hagen, heggen, struiken, boomgaarden, boscomplexen, natuurlijke graslanden of ecologische parken. Blauwe landschapselementen hebben te maken met water. Het kunnen poelen, vijvers en vijversystemen, wadi’s, kunstmatige bufferbekkens of waterlopen zijn. Samen vormen ze de groen-blauwe infrastructuur.

groene landschapselementen
groene landschapselementen
Dauteweyers3
blauwe landschapselementen