meer projectinformatie

Elke dag verliezen we in Vlaanderen zo’n 6 hectare open ruimte ten koste van nieuwe harde ontwikkelingen zoals woonprojecten, bedrijvenparken of infrastructuur. Hiermee behoren we tot de absolute koplopers in de EU. We verwachten dat de bevolking tegen 2050 zal toenemen met één miljoen. De druk op de open ruimte zal dus niet verminderen.  Bovendien is Vlaanderen erg versnipperd. Het ‘landschap’ wordt opgedeeld in steeds kleinere fragmenten open ruimte, omgeven door andere functies. De druk van grijze infrastructuur op de resterende open ruimte laat zich sterk voelen in randstedelijke gebieden.

Vergrijzing Vlaanderen

Bij een ongelimiteerde ‘vergrijzing’ van de randstedelijke landschappen, dreigen (in)directe milieu- en gezondheidsproblemen te ontstaan, zoals:

  • verlies van natuurlijke habitats voor fauna en flora
  • gebrek aan natuurlijke waterbergingsmogelijkheden met overstromingen tot gevolg
  • verdere achteruitgang van de waterkwaliteit
  • beperkte mogelijkheden voor openluchtrecreatie (groen en rustzones) voor inwoners en werknemers met een negatieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn
  • gebrek aan veerkrachtige ruimte om de effecten van klimaatverandering op te vangen (klimaatadaptie)
  • gebrek aan ruimte voor duurzame voedselproductie

 

Met het Green4Grey project wil VLM samen met partners een antwoord bieden op deze uitdagingen, door onbebouwde restruimtes in een verstedelijkte omgeving een nieuw en veelzijdig karakter te geven.

Op die manier dragen we bij aan de ‘Green Infrastructure Strategy’ van de Europese Unie. Europa draagt in dit project dan ook 1,7 miljoen euro bij aan het realiseren van groen-blauwe infrastructuur in Vlaanderen, via het financieringsinstrument LIFE+ Environment (project referentie L I F E 1 3 E N V / B E / 0 0 0 2 1 2).

Daarnaast zou dit project niet tot stand kunnen komen, zonder de medewerking en financiële bijdragen van alle betrokken gemeenten en andere partners.