Opmaak masterplan Stiemerbeekvallei (Genk-VLM-Vlaams Bouwmeester)

28 Februari, 2015
open oproep

Om de Stiemerbeekvallei te ontwikkelen tot een hoogwaardig lineair stedelijk park met een hoge natuur-en belevingswaarde die als blauw-groene ader diverse, strategische stadssites verbindt, startte stad Genk samen met VLM een procedure Open Oproep bij de Vlaams Bouwmeester.

In dit stadspark moeten synergieën ontstaan tussen natuur en stedelijke ontwikkelingen, moet ruimte zijn voor waardevolle natuur, water en ecologie, moeten bezoekers en bewoners recreatieve mogelijkheden krijgen om een groene parkomgeving  te beleven. Tevens moet het ontwerp kansen in zich dragen voor ontmoeting en verbondenheid.  Het ontwerp moet uitspraken doen over de verweving van een landschappelijke structuur in een bebouwd stedelijk gebied en zoeken naar slimme, functionele synergiën tussen meerdere thematieken (waterbeheer, recreatie, ecologische en landschappelijke opwaardering, mobiliteit).  Met ontwerpend onderzoek moet ook gezocht worden naar bijkomende belevingselementen met respect voor de ecologische waarde van de ruimte en het aangrenzend stedelijk weefsel Bovendien dient ruime aandacht besteed te worden aan  een geïntegreerde aanpak van complementaire watergerelateerde functies zoals waterkwaliteit, waterberging, hermeandering, herstel natuurlijke dynamiek.

De studie dient een aantrekkelijk en technisch haalbaar ontwikkelingsscenario te omvatten dat de verschillende thematieken evenwichtig integreert. Dit scenario heeft een langetermijnontwikkeling voor ogen en is gefaseerd en flexibel maar omvat eveneens een aantal quick-wins die het project op het terrein tot leven kunnen wekken. De visie wordt daarenboven gesteund door een breed draagvlak en vormt een wervend verhaal voor de betrokken stakeholders.

De Stad Genk en VLM hebben tevens de ambitie om dit project voorbeeldstellend te laten zijn voor de manier waarop bestaande of nieuwe groene ruimtes kunnen  geïntegreerd worden in het stedelijk weefsel en op welke manier groenzones nieuwe, uitgebreide en hedendaagse functies kunnen vervullen in of nabij dit stedelijk weefsel.

 

 

Ook het Belang van Limburg berichtte over dit initiatief:

hbvl