Project objectief

Groen-blauwe infrastructuur voor grijze verstedelijkte landschappen

Met het project Green4Grey willen we onbebouwde restruimtes in een verstedelijkte omgeving een nieuw veelzijdig en natuurlijk karakter geven: de zogenaamde groene en blauwe infrastructuur.

Zo creëren we een groen-blauw netwerk doorheen de stad en stadsrand en bieden we een antwoord op de uitdagingen van toenemende verstedelijkingsdruk. Die zorgt immers voor een steeds grotere druk op de open ruimte met gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mensen, dieren en planten; gebrek aan groene rustzones en ontmoetingsplaatsen, verlies aan natuurlijke habitats, gebrek aan ruimte voor natuurlijke waterberging en duurzame voedselproductie,….

Groene en blauwe landschapselementen kunnen mee oplossingen aanreiken om die problemen tegen te gaan. Ze bevorderen de omgevingskwaliteit en leveren allerhande functies aan (natuur, recreatie, waterberging, voedselvoorziening,…). Met een moeilijker woord noemen we dat ecosysteemdiensten, want het zijn diensten die het ecosysteem kan aanreiken.

ecosysteemdiensten

5 hoekstenen voor het ontwerp en de realisatie

Om deze doelstelling te realiseren in de zes projectgebieden in de Vlaamse Rand en in De Wijers, is het project opgebouwd rond 5 hoekstenen:

  1. Natuurlijke landschappen in een stedelijke omgeving
  2. Integrale planning voor een veelzijdig landgebruik
  3. Samen en gedragen
  4. Aandacht voor de privésector
  5. Naar een innovatief beleid voor groen-blauwe infrastructuur

 

 

Natuurlijke landschappen in een stedelijke omgeving

Door groene en blauwe landschapselementen te ontwikkelen in verstedelijkte restruimtes zetten we grijze halfkunstmatige landschappen om en evolueren we naar het behoud en de versterking van meer natuurlijke stadslandschappen.

Projectgebied Zaventem
Projectgebied Zaventem: weinig waardevol grasveld met ingebuisde waterloop

Projectgebied Zaventem na
Projectgebied Zaventem: Omvorming tot natuurlijk stadslandschap dat waterberging en biodiversiteit combineert

naar de projectzones

 

 

Integrale planning voor een veelzijdig landgebruik

Een gebied kan voor één functie worden ingericht: enkel voor voedselproductie bijvoorbeeld. We spreken dan van een eenzijdige of monofunctionele inrichting. Vaak levert dat eerder saaie landschappen op. Met integrale planning bedoelen we dat we in één gebied de doelstellingen vanuit verschillende thema’s combineren: natuur, recreatie, waterbuffering, landschap, duurzame productie van voedsel, klimaatadaptatie, … Zo streven we naar een integraal en veelzijdig landgebruik dat onze schaarse ruimte in een verstedelijkte omgeving zo slim mogelijk benut. Bovendien verhoogt die multifunctionaliteit de omgevingskwaliteit en de dynamiek in een gebied.

Projectgebied Schansbroek
Projectgebied Schansbroek (Genk): grijs stadslandschap in de schaduw van de voormalige mijn

Projectgebied Schansbroek na
Projectgebied Schansbroek (Genk): omvorming tot een aantrekkelijke en ecologisch waardevolle zone met herstel van de waterhuishouding, ruimte voor volkstuintjes, een buurtpark,...

meer lezen over groen-blauwe infrastructuur?

 

 

Samen en gedragen

Met inwoners, werknemers, studenten, beleidsmakers, experten of ngo’s zetten we participatieve werkmethoden op. Samen integreren we de verschillende wensen voor een gebied en zo geven we de eigen werk- en woonomgeving vorm. Op die manier sensibiliseren we de gebruikers van groene infrastructuur over de talrijke functies ervan. Die bewustmaking kan bijdragen tot meer kennis van de groen-blauwe infrastructuur, een groter bewustzijn van het belang ervan en meer motivatie voor het behoud, het respect en het langetermijnbeheer van de landschapselementen.

Participatie Schansbroek

meer lezen over participatie in dit project? 

 

 

Aandacht voor de privésector

We promoten het veelzijdig karakter van groene infrastructuur en het belang om te investeren in die groene infrastructuur bij de privé- of bedrijfssector (bedrijvensites). Door hen te betrekken bij de ontwikkeling van groene infrastructuur voorkomen we dat bedrijvensites een ruimtelijke barrière vormen tussen groene gebieden én creëren we een aantrekkelijke werkomgeving die het welbevinden en de productiviteit van werknemers ten goede komt.

Bedrijvensite Zellik
Bedrijvensite Zellik (Asse): ecologische barrièrre
participatie Horing
Bedrijvensite Zellik (Asse): samen investeren in groene infrastructuur

meer lezen over participatie in dit project? 

 

 

Naar een innovatief beleid voor groen-blauwe infrastructuur

Het projectgebied in Vlaanderen kan als voorbeeld dienen voor de toepassing van de ‘Green Infrastructure Strategy’ van de Europese Unie in andere randstedelijke gebieden in de EU. Met beleidsaanbevelingen voor lokale, regionale en Europese beleidsmakers willen we de veelzijdigheid en het belang van groen en blauw voor randstedelijke gebieden benadrukken.

meer info over de EU Green Infrastructure Strategy
green infrastructure for Europe

 

meer lezen over groen-blauwe infrastructuur?