Participatie

De realisatie en duurzame instandhouding van groen-blauwe infrastructuur is maar mogelijk indien we er samen onze schouders onder zetten. Bovendien sensibiliseren we zo de gebruikers van groene infrastructuur over de talrijke functies ervan. Die bewustmaking kan bijdragen tot meer kennis van de groen-blauwe infrastructuur, een groter bewustzijn van het belang ervan en meer motivatie voor het behoud, het respect en het langetermijnbeheer van de landschapselementen.

Buurtbewoners Schansbroek
Buurtbewoners geven samen het buurtpark Schansbroek vorm
De Vlaamse Landmaatschappij zet in dit project dan ook sterk in op participatieve werkmethoden met verschillende doelgroepen: 

 

 

Doelgroepen

Particulieren

In de verschillende projectgebieden worden participatietrajecten met buurtbewoners en gebruikers van het gebied gehouden. Samen integreren we de verschillende wensen voor een gebied en geven zo de eigen werk- en woonomgeving vorm.

Meer informatie bij de verschillende projectgebieden.  

participatie Kapittelbeek (Beersel)
participatiemoment Kapittelbeek
Participatie Schansbroek
Participatiemoment Schansbroek: dromen over je eigen woonomgeving

 

 

Bedrijven

Samen met bedrijven gaan we na welke investeringen in groene infrastructuur nodig en mogelijk zijn om de werkomgeving natuurlijker en aantrekkelijker in te richten.
Zowel in het projectgebied Horing (bedrijvensite Zellik) als Schansbroek (Thorpark Genk) staat een vergroening van de bedrijvensite op het programma.
Bovendien werken we aan een brochure met goede praktijkvoorbeelden van biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Projectgebied Horing
Bedrijventerreinen vormen vaak een ecologische barrièrre (Projectgebied Horing)
participatie Horing
Samen investeren in groenere bedrijventerreinen (infomoment Horing)

Meer lezen over biodiversiteit op bedrijventerreinen?

  • Bekijk de resultaten uit het GIFT-T project (Green Infrastructure for Tomorrow - Together), een Europees project (2011-2015) in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België (projectgebied Vlaamse Rand) met als doel in de toekomst ('tomorrow') het landschap ('green infrastructure') aantrekkelijker in te richten via participatietrajecten ('together'). In de Vlaamse Rand rond Brussel nam VLM in twee projectgebieden (Woluweveld in Zaventem en het reserachpark Zellik) samen met partners en bedrijven initiatieven rond het vergroenen van bedrijventerreinen.
  • Volg weldra ook het Green4Grey project via het initiatief rond Bedrijven & Biodiversiteit van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

 

 

Experten en studenten

  • Multidisciplaire teams: voor het ontwerp en de realisatie van groen-blauwe infrastructuur werkt VLM met multidisciplinaire teams van experten op het vlak van natuur, groen, landschap, water, recreatie, ruimtelijke planning, …
  • Deelname aan Europees netwerk PURPLE: Met het Green4Grey project neemt de VLM deel aan een Europees kennisnetwerk voor randstedelijke gebieden: PURPLE. PURPLE staat voor 'Peri-Urban Regions Platform Europe' en brengt Europese regio's in een randstedelijke context samen. Deze regio's op het raakvlak tussen stad en platteland kennen gemeenschappelijke knelpunten en kansen. PURPLE tracht het bewustzijn voor deze specifieke randstedelijke context te vergroten op Europees, nationaal en lokaal niveau en de verschillende regio's van elkaar te laten leren.  
  • Design workshops met experten en studenten: Naast de realisatie van groen-blauwe infrastructuur in zes testgebieden, werken we een toekomstvisie uit voor twee grotere valleigebieden. Door middel van intensieve ontwerpsessies met studenten, internationale experten en lokale beleidsmakers gaan we op zoek hoe de groen-blauwe infrastructuur er op lange termijn in deze valleien zou kunnen uitzien en welke acties hiervoor ondernomen zouden moeten worden.
    • de Stiemerbeekvallei doorheen Genk
    • de Molenbeekvallei in Beersel en Sint-Genesius-Rode

 

 

Andere overheden, beleidsmakers en organisties

Het beleid met betrekking tot groen-blauwe infrastructuur in randstedelijke gebieden staat nog in zijn kinderschoenen. Met deze innovatieve, veelzijdige en integrale methode voor het ontwerp en de realisatie van groen-blauwe infrastructuur sensibiliseren we ook beleidsmakers voor het belang van de ontwikkeling en de duurzame instandhouding van groen-blauwe infrastructuur.
Op die manier dragen we bij aan de implementatie van de EU strategie voor Groene infrastructuur in randstedelijke gebieden.