Schansbroek (Genk)

Het gebied Schansbroek ligt ter hoogte van de bronzone van de Stiemerbeek, bij de steenkoolmijn van Waterschei. De vroegere mijnindustrie heeft het gebied volledig verstoord. Door de mijnverzakkingen kan water uit het gebied niet meer natuurlijk afvloeien, maar wordt het grond- en regenwater continu overgepompt naar de Stiemerbeek. De lagere waterstand heeft bovendien het ecosysteem verstoord. Die slechte afwatering veroorzaakt wateroverlast bij omwonenden. Hoewel in het gebied een 16de-eeuws verdedigingsbouwwerk, ‘de Schans’, te vinden is, is de omgeving weinig aantrekkelijk en ontbreekt recreatieve infrastructuur voor bewoners, bezoekers en werknemers van de aangrenzende bedrijvensite ‘Thorpark’.

Om het gebied terug aantrekkelijk in te richten, werd in 2013, samen met partners, een inrichtingsplan Schansbroek opgemaakt. Dit werd door minister Schauvliege goedgekeurd in juni 2014. In dat plan worden de nodige maatregelen beschreven om het gebied terug als natte ecotoop in te richten. Dat doen we onder andere door de waterstanden te verhogen, een aarden dam aan te leggen, twee vijvers en een poel te herstellen en het kunstmatige waterreservoir van de mijnindustrie ecologisch in te richten. Tegelijkertijd leggen we drainagegrachten aan om omwonenden te behoeden voor wateroverlast. Om het gebied als een echt veelzijdig landschapspark in te richten met picknickplaatsen, wandelpaden, een functionele fietsverbinding, groene ontmoetingsplekken of een volkstuintje, werden verschillende workshops met toekomstige gebruikers van het buurtpark georganiseerd. Zo werd begin 2015 een eerste ontwerp buurtpark Schansbroek opgemaakt.

Meer informatie?

Contacteer ons voor al uw vragen en/of opmerkingen omtrent dit project

THEMA'S & ACTIEPUNTEN

Thema
Probleemstelling
Actiepunten
Thema
Biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Valleigebieden in verstedelijkte en randstedelijke omgevingen zijn vaak een hotspot voor beschermde dier- en plantsoorten: denk maar aan de boomkikker, de ringslang of zeldzame orchideeën.

Probleemstelling
 • Door dalende waterstanden is het natte vallei-ecosysteem zwaar verstoord (droog gevallen poelen, enz.).
Actiepunten
 • Lokale verhoging van de waterstand door het herstel van de natuurlijke dam en watertoevoer via een toevoerleiding. Zo bevorderen we de ontwikkeling van natte moerasvegetatie.
 • Herstel van twee vijvers en een poel.
 • Natuurlijke inrichting van de mijnput.
 • Verwijdering van ongewenste vegetatie.
Thema
Waterkwantiteit

Waterbuffering

Valleien die opnieuw natuurlijk meanderen, stimuleren niet alleen de biodiversiteit, maar vormen ook een waterbuffer die ons helpt beschermen tegen overstromingen bij hevige regenbuien.

Probleemstelling
 • Als gevolg van de mijnverzakking kent het gebied een moeilijke afwatering en zijn er overstromingsproblemen in omliggende woonwijken.
Actiepunten
 • Installatie van een automatische waterstandsmeter en controlepomp met schuifsysteem.
 • Kleinschalige drainagewerken.
Thema
Recreatie

Buitenactiviteiten in het groen en ontmoetingen

Groene restruimtes kunnen in een verstedelijkte omgeving ingericht worden als de ideale plaats om mensen te ontmoeten. Door die open ruimtes met elkaar te verbinden, ontstaan meer mogelijkheden om te wandelen, te joggen of te fietsen in het groen.

Probleemstelling
 • Het projectgebied maakt momenteel een eerder verlaten indruk.
Actiepunten
 • Inrichting van een buurtpark met picknickplaatsen, volkstuintjes, fiets- en wandelpaden, enz. samen met de omwonenden.
 • Ecologische en landschappelijke inrichting van de Schans.
 • Het Schansbroek ontwikkelen als kleinschalig wandelgebied door de aanleg van wandelpaden en vlonderpaden.
Thema
Gezondheid

Gezondheid, welzijn en rust

Groen biedt rust in de stadsdrukte en frisse lucht voor een goede gezondheid.

Probleemstelling
 • Het gebied wordt door omwonenden als weinig aantrekkelijk ervaren.
Actiepunten
 • Participatieworkshops met buurtbewoners.Zo wordt de waardering van de eigen woonomgeving versterkt.
 • De aantrekkelijkheid opnieuw verhogen door enkele landschapswerken
 • De beleefbaarheid vergroten door het aanleggen van een wandelnetwerk.
Thema
Groene bedrijfsomgeving

Groene werkomgeving

Uitzicht op groen en een mooi landschap maakt werken aangenamer, maar geeft je ook de kans om in je werkomgeving te genieten van de natuur.

Probleemstelling
 • Schansbroek sluit aan bij de bedrijvensite Thorpark, maar werknemers maken geen gebruik van het gebied.
Actiepunten
 • Landschappelijke versterking van de link tussen het Thorpark en Schansbroek zodat ook werknemers van deze groene long kunnen genieten.
Thema
Groene leefomgeving

Groene woonomgeving

Mooie landschappen vanuit je raam en aangenaam wonen rond natuurlijke elementen zijn een meerwaarde voor je woonplek.

Probleemstelling
 • Niet alle omwonenden hebben een eigen tuintje of ruimte voor een moestuin.
Actiepunten
 • Inrichting van het buurtpark als aantrekkelijke en toegankelijke gemeenschappelijke open ruimte met ruimte voor moestuinen.
Thema
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert; langere periodes van droogte en hevige regen zullen elkaar afwisselen. Daarom moeten we onze omgeving 'klimaatbestendig' inrichten.

Probleemstelling
 • Door de verstoorde waterhuishouding en het biodiversiteitsverlies is het gebied erg gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering.
Actiepunten
 • Herstel van de waterhuishouding om wateroverlast bij extreme neerslag te vermijden.
Thema
Educatie

Leren over ons milieu

Bouw mee aan je leefomgeving en ontdek zo de schatten van de natuur.

Probleemstelling
Actiepunten
 • Milieueducatie en verhoging van de landschapswaardering en sociale dynamiek in de buurt via workshops waarin de eigen groene leefomgeving wordt ontworpen.
Thema
Voedselproblematiek

Duurzame voedselproductie

Pluk eens een appel van de boomgaard of verbouw je groenten in een volkstuin. Lekker gezond en duurzaam.

Probleemstelling
 • Buurtbewoners hebben vraag naar ruimte voor moestuintjes.
Actiepunten
 • Het creëren van een volkstuin in het buurtpark

AFBEELDINGEN

participatie Schansbroek1
participatie Schansbroek2
participatie Schansbroek
Schansbroek
Schansbroek
Schansbroek
Schansbroek
Buurtbewoners Schansbroek geven het buurtpark vorm
Buurtoverleg Schansbroek 18-10-2014
Geïntegreerd plan Schansbroek
Participatie Schansbroek
buurtpark Schansbroek
Infomoment Schansbroek 28/02/2015
Infomoment Schansbroek 28/02/2015
Infomoment Schansbroek 14/11/2014