Dauteweyers (Diepenbeek)

Dauteweyers (Diepenbeek) is een gebied met een aantal vijvers, die met elkaar verbonden zijn. Het zijn overblijfselen van de 19de-eeuwse ijzerontginning in de streek. Het gebied kan een ideale woonplek worden voor de zeldzame boomkikker, maar momenteel zijn de leefomstandigheden, zoals het beheer van het waterpeil van de vijvers, de waterkwaliteit en de landbiotoop, niet ideaal voor die boomkikker. Dauteweyers is volledig omsloten door woonwijken, maar weinig omwonenden kennen de unieke natuurpracht in hun achtertuin.

Met dit project willen we het gebied Dauteweyers beter inrichten voor de boomkikker. Tegelijk verbeteren we in samenspraak met de omwonenden de recreatieve en educatieve infrastructuur.

We hebben de waterhuishouding in het gebied zorgvuldig bestudeerd. Op basis daarvan wordt een inrichtingsplan opgesteld. We nemen maatregelen om het leefgebied van de boomkikker te verbeteren, zowel op het land als in het water. Dat doen we bijvoorbeeld door oevers anders aan te leggen, door minder geschikte planten te verwijderen en door poelen te graven. We maken de Dauteweyers ook beter toegankelijk voor de mens door de optimalisatie van het bestaande wandelnetwerk, het uitwerken van een een boomkikkersafaripad, picknickplaatsen en een houten pad over de nattere delen. Samen met omwonenden gaan we na hoe we het leefgebied voor de boomkikker kunnen uitbreiden door bijvoorbeeld de omliggende tuinen boomkikkervriendelijk in te richten.

 

 

Dauteweyers luchtfoto

Meer informatie?

Contacteer ons voor al uw vragen en/of opmerkingen omtrent dit project

THEMA'S & ACTIEPUNTEN

Thema
Probleemstelling
Actiepunten
Thema
Biodiversiteit

Natuur en biodiversiteit

Valleigebieden in verstedelijkte en randstedelijke omgevingen zijn vaak een hotspot voor beschermde dier- en plantsoorten: denk maar aan de boomkikker, de ringslang of zeldzame orchideeën.

Probleemstelling
 • De leefomstandigheden zijn niet optimaal voor de boomkikker. De populatie is dan ook erg klein en geïsoleerd. Oorzaken:
 • Beperkte voortplantingsmogelijkheden door te steile oevers.
 • Een groot deel van het gebied is bebost.
Actiepunten
 • Ontwikkeling van land-en waterbiotoop voor de boomkikker en andere amfibieën door:
 • Verwijdering van ongewenste vegetatie en bomen op de oevers en eilandjes.
 • Vegetatiedunning in de omgeving rond de vijvers.
 • Oeverherprofilering van een aantal vijvers.
 • Verlagen van twee eilandjes in de vijvers om kolonisatie door watervogels te vermijden.
 • Aanleg van vijf amfibiepoelen.
Thema
Waterkwantiteit

Waterbuffering

Valleien die opnieuw natuurlijk meanderen, stimuleren niet alleen de biodiversiteit, maar vormen ook een waterbuffer die ons helpt beschermen tegen overstromingen bij hevige regenbuien.

Probleemstelling
 • Dauteweyers vormt een complex systeem van interagerende vijvers, gevoed door de Dautenbeek. Momenteel zijn de waterstanden niet goed beheersbaar en is de slib- en waterkwaliteit van de vijvers en de Dautenbeek niet optimaal voor de boomkikker.
Actiepunten
 • Hydrologische studie voor de meting van waterstanden en analyse van het slib en water. Op basis hiervan worden de te nemen maatregelen verfijnd.
 • Verwijderen van oude constructies in de Dautenbeek.
 • Optimaliseren van in- en uitlaten tussen vijvers en waterloop.
 • Aanleg van overlopen tussen vijvers.
Thema
Recreatie

Buitenactiviteiten in het groen en ontmoetingen

Groene restruimtes kunnen in een verstedelijkte omgeving ingericht worden als de ideale plaats om mensen te ontmoeten. Door die open ruimtes met elkaar te verbinden, ontstaan meer mogelijkheden om te wandelen, te joggen of te fietsen in het groen.

Probleemstelling
 • Het gebied is toegankelijk voor wandelaars, maar de recreatieve infrastructuur en beleving is beperkt.
Actiepunten
 • Uitwerken van een 'boomkikkersafariwandeling'.
 • Verbetering van het bestaande wandelnetwerk met brugjes, vlonderpad, picknickplaatsen, bewegwijzering, enz.
Thema
Gezondheid

Gezondheid, welzijn en rust

Groen biedt rust in de stadsdrukte en frisse lucht voor een goede gezondheid.

Probleemstelling
 • Het gebied vormt al een aangename groene omgeving, verbetering van de biodiversiteit is ook goed voor de omwonenden.
Actiepunten
 • Omwonenden worden via workshops uitgenodigd om hun woonomgeving vorm te geven zodat ze er maximaal van kunnen genieten.
Thema
Groene leefomgeving

Groene woonomgeving

Mooie landschappen vanuit je raam en aangenaam wonen rond natuurlijke elementen zijn een meerwaarde voor je woonplek.

Probleemstelling
 • Het gebied vormt een verscholen eilandje tussen de omliggende woonwijken.
Actiepunten
 • Verbetering van de toegankelijkheid en belevingswaarde van het gebied, o.a. door de openheid van het gebied te vergroten en de aanleg van wandelverbindingen naar de woonomgeving paden.
Thema
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert; langere periodes van droogte en hevige regen zullen elkaar afwisselen. Daarom moeten we onze omgeving 'klimaatbestendig' inrichten.

Probleemstelling
 • Het gebied zou een klimaatbuffer kunnen vormen, maar het is hiervoor momenteel niet optimaal ingericht.
Actiepunten
 • Door een betere kennis van de hydrologie van het gebied, kan ingespeeld worden op klimaatverandering (bv. langere periodes van droogte en hevige regenbuien).
Thema
Educatie

Leren over ons milieu

Bouw mee aan je leefomgeving en ontdek zo de schatten van de natuur.

Probleemstelling
 • Omwonenden kennen het belang van het gebied voor de boomkikker niet.
Actiepunten
 • Via workshops wordt gezocht naar manieren om de tuinen van omwonenden aantrekkelijk in te richten voor de boomkikker zodat de betrokkenheid van de omwonenden wordt verhoogd.

AFBEELDINGEN

boomkikker
Vijver Lijsterstraat
Dauteweyers 5
Dauteweyers
Dauteweyers
Dauteweyers1